ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ฐานข้อมูล

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบประเมิน EQ

แบบประเมิน SDQ

ข้อมูล 5 กลุ่มวัย

- วัยเด็ก

- วัยเรียน

- วัยรุ่น 

- วัยทำงาน

- วัยสูงอายุ

Login Form  • 0
prev
next

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูล MPIS

News image

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์!! ระบบฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (Mental health Prevention Information System : MPIS) โดยกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่บันทึก จัดเก็บ วิเคราะห์ชุดข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ใ้ช้ประโยชน์ได้จริง ใช้อ้างอิงได้ ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 1. หมวดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง 2. หมวดสภาวะสุขภาพจิต ...

Wednesday, 0 0 | Hits: 548

อ่านต่อ

มาตรการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต

News image

มาตรการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ...

Wednesday, 0 0 | Hits: 357

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการ

News image

ประชาสัมพันธ์ !! การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 ณ รร. เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และนักวิชาการต่างประเทศ ...

Wednesday, 0 0 | Hits: 373

อ่านต่อ

รวมพลังพิฆาตยุงลาย

News image

ชาวศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วย 3 มาตราการ 3เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย 3.เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลียนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ + กิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ป้องกันโรค 3 โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ...

Wednesday, 0 0 | Hits: 414

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงาน/ให้บริการประชาชน

News image

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือให้บริการประชาชน กระบวนที่ 3 กระบวนงานพัฒนาเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ...

Wednesday, 0 0 | Hits: 376

อ่านต่อ
  • 0
prev
next

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

Facebook MHC08

News image

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, ...

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 704 | Comments

Read more

วันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2558

News image

การตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2/2558 จังหวัดบึงกาฬ เขตสุขภาพที่ 8  ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2558 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชครินทร์ เ...

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 1003 | Comments

Read more

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

News image

โครงการนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานีสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจเครือข่ายสุขภาพจิตอุดร โซนบ้านดุง/หนองหาน/ไชยวาน/ทุ่งฝน/กู่แก้ว/พิบูลย์รักษ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชยวาน จ...

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 942 | Comments

Read more

วันที่ 2 เมษายน 2558

News image

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท่านนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ ๘ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี นพ. ปรเมธ กิ่งโก้ นพ.สสจ. สกลนคร ก...

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 1128 | Comments

Read more

วันที่ 1 เมษายน 2558

News image

โครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 โดย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง รองผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.อาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  คุณจุฑามาศ  วรรณศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และคณะวิทยากร ใ...

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 1103 | Comments

Read more
  • 0
prev
next

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนเมษายน 2559

News image

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 235 | Comments

Read more

ประจำเดือนมีนาคม 2559

News image

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 220 | Comments

Read more

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

News image

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 297 | Comments

Read more

ประจำเดือน มกราคม 2559

News image

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. ...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 302 | Comments

Read more

ประจำเดือนธันวาคม 2558

News image

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | Administrator | Wednesday, 0 0 | Hits: 402 | Comments

Read more
Home
  • 0
prev
next

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "ดูแลเธอ..ด้วยรัก" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.


ตอน1 การกำจัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชตอน2 ผลข้างเคียงของยาจิตเวชตอน3 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๐๒ น. )
 
Facebook MHC08 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Future search conference การสัมมนาอนาคตศาสตร์กับการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิตในช่วงแผนฯ12 (พศ. 2560-2564)วันที่ 18-19 มค....

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี on 19 มกราคม 2016
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๔๕ น. )
 

ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8ผู้ใช้กำลังออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday116
mod_vvisit_counterThis week95
mod_vvisit_counterLast week795
mod_vvisit_counterThis month3850
mod_vvisit_counterLast month2577
mod_vvisit_counterAll days565116

We have: 2 guests online
Your IP: 54.81.150.27
 , 
Today: ก.ย. ๒๓, ๒๕๖๑
Visitors Counter

Search Engine

Google
google กรมสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
กระทรวงสาธารณสุข

Calendar

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 

Feed Entries


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.

Bangkok escorts

Joomla extensions by Siteground Hosting